Roztocze między Wyżyną Lubelską a Podolem

Roztocze jest odrębną krainą geograficzną, znajdującą się pomiędzy Wyżyną Lubelską a Podolem. Roztocze jest wyraźnym wałem wzniesień, który biegnie od północnego - zachody, dokładnie od Kraśnika, na południowy - wschód, aż do Lwowa. Kraina ta oddziela Wyżynę Lubelską i Wyżynę Wołyńską od Kotliny Sandomierskiej i Naddniestrzańskiej. Terytorium to wyróżnia się spośród otaczających jest wyżyn i kotlin. Jednocześnie charakteryzuje się odmiennym klimatem, a także charakterystycznymi, występującymi tylko tam gatunkami roślin i zwierząt. Te wszystkie atrakcje przyrodnicze sprawiają, iż od wielu lat Roztocze odwiedzane jest przez wielu turystów, rządnych wrażeń i niezapomnianych przeżyć.

Najwyższe wzniesienie wypiętrzenia roztoczańskiego znajduje się poza granicami naszego państwa, a jego wysokość wynosi 414m n.p.m. Po Polskiej stronie najwyższym wzniesieniem jest Długi Goraj, mierzący 391,5m n.p.m. oraz Wielki Dział, który liczy sobie 390,4m n.p.m.

Roztocze zbudowane jest ze skał, których początków należy szukać w kredzie. Są to margli, opok oraz wapień. Na nich znajdują się kolejne, młodsze warstwy. W warunkach płytkiego morza osadziły się piaski oraz piaskowce wapniste oraz wapienie. Natomiast w epoce lodowcowej na region ten nasunął się lądolód skandynawski. Potwierdzeniem tego zdarzenie jest występowanie na Roztoczu gliny morenowej oraz głazów narzutowych.

Roztocze jest terenem posiadającym bardzo zróżnicowaną budowę geologiczną, a także widoczną z zewnątrz rzeźbę terenu. Dlatego też został on podzielony na trzy mezoregiony. Należą do nich: Roztocze Zachodnie - charakteryzujące się głównie glebami lessowymi, a także niezbyt wysokimi wzniesieniami oraz przepięknymi dolinami i wąwozami, ciągnącymi się nawet przez kilka kilometrów; Roztocze Środkowe - które zbudowane jest głównie z piasków i wapieni, a przełomy rzek tworzą tu skalne progi, zwane szypotami; Roztocze Wschodnie - o niezwykle urozmaiconej rzeźbie wzgórz ostańcowych.

Klimat Roztocza najbardziej zbliżony jest do typu kontynentalnego. Wyjątkowo obfite są tutaj opady, występujące najczęściej w czerwcu i lipcu. Rocznie na ziemie roztoczańskie spada średnio około 700 milimetrów opadów. Sierpień jest natomiast najbardziej nasłonecznionym miesiącem na tym terenie.

Ponieważ Roztocze jest niezmiernie zróżnicowane pod względem występujących gleb, klimatu oraz rzeźby, także i w świecie fauny i flory występuje tu niebywała bujność.