Zespół Parków Krajobrazowych Wyżyny Lubelskiej

Region lubelski jest terenem niezwykle ciekawym pod względem przyrodniczym. Atrakcje, które z dużym sukcesem przyciągają rzesze turystów w ten region, muszą być w odpowiedni sposób chronione. Zwłaszcza działalność nieodpowiedzialnych ludzi może w sposób niekorzystny wpływać na naturalne walory krajobrazu lubelskiego. Wyżyna Lubelska jest miejscem, w którym za pomocą różnego rodzaju parków krajobrazowych zapewniona jest ochrona przez niszczącym działaniem człowieka. Parki te zebrane zostały pod jedną nazwą: Zespołu Parków Krajobrazowych Wyżyny Lubelskiej.

Pierwszym z parków należących do zespołu jest Kazimierski Park Krajobrazowy. Utworzono go w 1979 roku. Była to ósma w Polsce tego typu placówka. Na terenie Lubelszczyzny był to pierwszy Park Krajobrazowy. Obszar parku obejmuje kilka miejscowości, takich jak: Kazimierz, Nałęczów oraz Puławy. Przez park przepływają dwie rzeki: Wisła oraz Bystra, które w znaczny sposób urozmaicają krajobraz dolin, a także użyźniają lessowe gleby. Dzięki rozmaitości występującej w topografii terenu Kazimierskiego Parku napotkać tu można wiele niezwykłych gatunków roślin i zwierząt, które postanowiły zadomowić się w tych przychylnych dla siebie warunkach. Dolina Wisły stanowi dla licznego ptactwa największy na terenie Polski korytarz ekologiczny. Dzięki temu znajduje się tutaj wiele gniazd, tędy również odbywają się liczne przeloty wielu gatunków ptaków.

Do najciekawszych okazów flory należą: wisienka karłowata, bez zielony, miłek wiosenny, obuwik pospolity, oman wąskolistny len złocisty oraz wiele innych. Można tu również napotkać ciekawe gatunki zwierząt takie jak: sieweczka rzeczna, mewa pospolita, śmieszka, białogłowa, nietoperze, motyle nocne i dzienne oraz rzadkie gatunki pluskwiaków różnoskrzydłych.

Kolejnym terenem chronionym jest Wrzelowiecki Park Krajobrazowy. Utworzony został on w 1990 roku, aby chronić niezwykle urokliwe krajobrazy przyrodnicze środkowo – zachodniej części Wyżyny Lubelskiej. Na terenie tego parku znajduje się aż osiem pomników przyrody, a więc niezwykle ciekawych oraz wymagających szczególnej ochrony miejsc naturalnych.

Do Zespołu Parków Krajobrazowych Wyżyny Lubelskiej należą również: Krzczonowski Park Krajobrazowy, mieszczący się w centralnej części Wyniosłości Giełczewskiej, Kozłowiecki Park Krajobrazowy, obejmujący swoim zasięgiem 90% szczególnie cennych Lasów Kozłowieckich, Nadwieprzański Park Krajobrazowy, położony nad środkowym biegiem Wieprza oraz Park Krajobrazowy Pojezierze Łęczyńskie.